Obniżenie kosztów pracy

Możliwe sposoby obniżenie kosztów pracy zwiększających się na skutek oskładkowania niektórych umów o dzieło.

W sytuacji, gdy forma współpracy będzie musiała zmienić się z umowy o dzieło na umowę zlecenie czy nawet na umowę o pracę, zarządzający firmami powinni rozważyć inne sposoby na obniżenie kosztów pracy, które są możliwe do wprowadzenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z nich jest weryfikacja poprawności wyliczenia składki wypadkowej, co umożliwia powstanie wymiernych oszczędności bez konieczności redukcji zatrudnienia lub obniżenia wynagrodzeń. W przypadku zmniejszenia stopy procentowej składki wypadkowej powstałe nadpłaty można odzyskać nawet za wiele lat do tyłu. Tematem składki wypadkowej warto zainteresować się już teraz, ponieważ do końca stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do ZUS-u informację „ZUS IWA” za ubiegły rok, a zawarte w deklaracji dane przełożą się na wysokość obciążeń z tego tytułu w okresie nadchodzącym.

Zmiany w umowach o dzieło i wzrost kosztów pracy

Od 1 stycznia 2021 r. ZUS dowie się o każdej umowie o dzieło.

Od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszystkich umów o dzieło. Eksperci wskazują, że w praktyce nowy obowiązek pozwoli urzędnikom na łatwiejsze typowanie firm do kontroli pod kątem ewentualnej zmiany umów o dzieło na umowy zlecenia.

Przepisy wprowadzające obowiązek rejestrowania umów o dzieło wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie musiał rejestrować w ZUS-ie takiego typu umowy – w czasie 7 dni od podpisania danej umowy na druku „ZUS RUD”. Co jest ważne – obowiązek obejmie zarówno umowy zawarte z własnymi pracownikami, jeżeli dzieło jest wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca, jak i umowy zawarte z osobami niebędącymi w stosunku pracy z danym pracodawcą.

Zmiana wprowadzająca oskładkowanie umów o dzieło będzie miała skutki dla płatników stosujących tę formę współpracy i oznaczałaby wzrost kosztów pracy. Do tej pory nie były odprowadzane żadne składki od umów o dzieło do ZUS (z wyjątkiem umów zawartych z własnym pracownikiem lub wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy). Jednakże ZUS, w czasie kontroli płatników składek, często podważał rzeczywisty charakter umów o dzieło i uznawał je za umowy zlecenia. Na skutek takich decyzji trzeba było ustalić wstecz należności składkowe od takich umów oraz płatnika otrzymał obowiązek do ich rozliczenia i uregulowania powstałego w ten sposób zobowiązania.