Odliczenie VAT od paliwa po 1 lipca 2015

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa od samochodów po 30 czerwca 2015 r.

Do końca czerwca 2015 roku obowiązuje tymczasowy przepis wyłączający, co do zasady, możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych oraz
  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • 
1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • 2 – gdy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • 3 lub więcej – jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Możliwe odliczenie 50% podatku VAT od paliwa

W konsekwencji od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość odliczania 50% podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu do takich pojazdów.

Tabela 1
Pojazdy samochodowe, których dotyczy zmiana
1) samochody osobowe; pamiętajmy, że za samochody osobowe uznaje się również pojazdy samochodowe, które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, np. motocykle czy większość czterokołowców (quadów),
2) inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypadku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierowcy), 493 kg (w odniesieniu do pojazdów dwumiejscowych) albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch miejscach).

 

Podział samochodów w świetle przepisów o odliczaniu VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
Stan prawny obowiązujący do końca czerwca 2015 roku Stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r.
1) samochody uprawniające do pełnych odliczeń,

2) samochody nieuprawniające do odliczania VAT przy nabywaniu paliwa, w pozostałym zakresie uprawniające zaś do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków,

3) samochody uprawniające do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków w całym zakresie, w tym od wydatków na paliwo.

1) samochody uprawniające do pełnych odliczeń,

2) samochody uprawniające do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków w całym zakresie, w tym od wydatków na paliwo.

Omawiana zmiana dotyczy nie tylko samochodów, ale również motocykli i większości quadów. Stanowią bowiem pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ruchu drogowym. Z uwagi na to, że nie są to pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony – stanowią pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy o VAT (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

Jednocześnie pojazdy te w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie mają określonej dopuszczalnej ładowności, a w konsekwencji na użytek stosowanych do końca czerwca 2015 roku przepisów motocykle oraz większość quadów traktowana była jak samochody osobowe. Najczęściej zatem przed 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy nie mogli odliczać podatku z faktur za paliwo do motocyklów i quadów.

Po 30 czerwca sytuacja się zmieniła. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych także w przypadku motocykli i quadów podatnicy mogą odliczać połowę VAT z faktur za paliwo.

Odliczanie VAT z faktury zbiorczej

Podatnik wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz częściowo do celów prywatnych samochód osobowy. Przedsiębiorca ten 2 lipca 2015 r. otrzymał fakturę zbiorczą dokumentującą zakupy paliwa do tego pojazdu dokonane w czerwcu 2015 roku. Z faktury podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego. Dopiero z faktury zbiorczej dokumentującej zakupy paliwa do samochodu dokonywane w lipcu 2015 roku podatnik będzie mógł odliczyć połowę podatku od towarów i usług.

W niektórych przypadkach pełne odliczenie

Pamiętajmy, że od 1 lipca 2015 r. limit 50% dotyczy większości, lecz nie wszystkich pojazdów. Podatnicy wykorzystujący takie samochody i inne pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej nadal mogą – tak jak rzecz się miała do końca czerwca 2015 roku – odliczać podatek z faktur za paliwo (oraz z faktur dokumentujących inne wydatki związane z pojazdami samochodowymi) w całości. Pamiętać jednak należy, że organy podatkowe często w wydawanych interpretacjach podatkowych podkreślają, iż wystarczy, że przedsiębiorca użyje tylko raz samochodu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.