Jak zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności firmy – o czym należy pamiętać?

Zawieszając firmę, trzeba pamiętać o niektórych obowiązkach podatkowych

Wielu przedsiębiorców prowadzi biznes sezonowy i po wakacjach zawiesza działalność.
Firmę może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej trzeba złożyć na formularzu CEIDG-1. W części 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. We wniosku można podać datę, do której będzie trwało zawieszenie, jednak nie jest to konieczne. Jeśli jednak przedsiębiorca to zrobi, to po tym dniu nastąpi automatycznie wznowienie działalności.

Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć elektronicznie lub w formie pisemnej. W przypadku przedsiębiorców, którzy podlegają wpisów do KRS wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej składa się na formularzu KRS-Z62. Pamiętajmy, że zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza braku jakichkolwiek obowiązków podatkowych w tym czasie.

Bez zaliczek na PIT

Biznesmen, który zawiesza firmę jest zwolniony jest z obowiązku opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach tej działalności (art. 44 ust. 10 ustawy o PIT). Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązani są dodatkowo, nie później niż przed upływem 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu), zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Zeznanie podatkowe trzeba złożyć

Przepisy ustawy o PIT nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku złożenia zeznania rocznego. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiesił działalność, nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w ramach tej działalności. Podczas przerwy w prowadzeniu firmy podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej.

W okresie zawieszania działalności przedsiębiorca może podejmować czynności mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. W konsekwencji opłata za telefon, najem, w sytuacji, w której umowy zostały zawarte przed zawieszeniem działalności gospodarczej, poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Podatnicy, którzy na jakiś czas zaprzestali prowadzenia firmy, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Jednak zwolnienie nie dotyczy m.in.:

  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Podobnie jak w przypadku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania, podatnik z zasady ma możliwość odliczenia VAT w przypadku otrzymania faktur dotyczących umów zawartych przed zawieszeniem działalności, np. umowa najmu, abonament za telefon.

Podatek od nieruchomości trzeba płacić

Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. A to oznacza, że mimo przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości według właściwych dla działalności gospodarczej stawek.

Nie trzeba odprowadzać składek ZUS

Czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności oznacza, że przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz składać dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień jej wznowienia.
W czasie przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca ma prawo przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ustaje również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jednak, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, podatnik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  • Przedsiębiorca, który zawiesza firmę, musi pamiętać, że mimo przerwy w biznesie, nadal ma obowiązek opłacania podatku od nieruchomości.
  • W czasie przerwy nie musi płacić zaliczek na PIT, nie ma też obowiązku składania deklaracji VAT.
  • W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz składać dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie.