VAT od prezentów świątecznych dla pracowników

Jeżeli zakup prezentów został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w związku z ich przekazaniem bez wątpienia spółka nie musi rozpoznawać podatku należnego. Zdaniem organów podatkowych podobnie należy oceniać sytuację, jeżeli chodzi o prezenty przekazywane pracownikom, których nabycie zostało sfinansowane ze środków obrotowych.

Opodatkowaniu VAT może podlegać nieodpłatne przekazywanie przez podatnika towarów, np. na cele osobiste jego pracowników (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Obowiązek opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów występuje jednak tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem organów podatkowych podobnie należy oceniać sytuację, gdy chodzi o prezenty przekazywane pracownikom, których nabycie zostało sfinansowane ze środków obrotowych. Organy podatkowe w najnowszych interpretacjach podatkowych uważają, że zakupy takich prezentów nie uprawniają do odliczania podatku naliczonego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 4 września 2014 r., sygn. IPPP1/443-761/14-2/IGo). Prowadzi to do wniosku, że nie podlega też opodatkowaniu VAT przekazywanie tych prezentów pracownikom.