Nowe deklaracje podatkowe w 2016 roku

Wraz z początkiem przyszłego roku zmienią się m.in.: PIT-11 czy PIT-8C. W nowych wzorach nie będzie informacji o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Rozporządzenie określać będzie wzory czterech oświadczeń:

 • pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),
 • dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A),
 • osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3),
 • dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12).

Bez przypisów o korekcie

W odniesieniu do obecnie obowiązujących nie będą się jednak niczym różniły. Natomiast różnice wystąpią w nowych wzorach deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) oraz informacjach o:

 • wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 • dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R),
 • wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Zmieni się bowiem treść przypisów mówiących o możliwości korygowania deklaracji. Usunięta zostanie informacja o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

miana wynika bezpośrednio ze zmiany ustawy Ordynacja podatkowa, gdzie dla skorygowania deklaracji wystarczające będzie złożenie jedynie skorygowanej deklaracji bez konieczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Nowe wzory mają obowiązywać dla przychodów uzyskanych po 1 stycznia tego roku. Jeśli jednak do czasu wejście w życie rozporządzenia, czyli do 1 stycznia 2016 r. zostanie złożona deklaracja, informacja bądź oświadczenie dla przychodów uzyskanych od początku tego roku, to takie działanie będzie prawidłowe. Na przykład PIT-11 w obecnie obowiązującej wersji 21 wystawiony w tym roku dla pracownika będzie prawidłowym. Natomiast nie należy stosować już tej wersji od nowego roku.

PIT-6 nowy termin

Istotnej modyfikacji ulegnie deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Będą składali ją jedynie podatnicy, których dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, a nie jak do tej pory również podatnicy, którzy wysokość dochodu ustalają w oparciu o księgi. W związku z tym, iż nie będą składali jej podatnicy mający prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, to zamiast oznaczenia PIT-6/PIT-6L będzie ona miała oznaczenie PIT-6.

Deklaracja będzie składana na dany rok w terminie do 20. stycznia roku podatkowego, a nie jak dotychczas do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Deklaracja składana na 2016 rok powinna zostać złożona w terminie do 20 stycznia 2016 r. na formularzu jeszcze w tej chwili obowiązującym, czyli PIT-6/PIT-6L.

Więcej deklaracji podatkowych można wysyłać bez e-podpisu

Dnia 6 października 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie przesyłania deklaracji w formie elektronicznej.

Nowe dokumenty z bez elektronicznego podpisu

Podpisem utworzonym z użyciem danych autoryzującym mogą być obecnie opatrzone:

 • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),
 • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC).

Dane autoryzujące to NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu za poprzedni rok.

W odniesieniu do VAT-27 uproszczony podpis można będzie stosować za okresy rozpoczynające się po 30 czerwca 2015 r., VAT-UE i VAT-UEK – 30 czerwca 2013 r., PIT-16Z i PIT-CFC – po 1 stycznia 2015 r., a więc w uproszczeniu za bieżące okresy rozliczeniowe.

Podpis  przy użyciu danych autoryzujących mogą składać tylko osoby fizyczne.

Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim grozi utratą prawa do zasiłku.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Organ ZUS ma  prawo skontrolować ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania, w siedzibie firmy i wszystkich miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli właściciel firmy chce mieć pewność, że ZUS nie zakwestionuje wystawionego mu zwolnienia lekarskiego, powinien swoją aktywność zawodową ograniczyć do podpisywania dokumentów.

Zawieszenie działalności a podatki

Firmę może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Trzeba złożyć wniosek

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej trzeba złożyć na formularzu CEIDG-1. W części 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. We wniosku można podać datę, do której będzie trwało zawieszenie, jednak nie jest to konieczne. Jeśli jednak przedsiębiorca to zrobi, to po tym dniu nastąpi automatycznie wznowienie działalności.

.

Bez zaliczek na PIT

Przesiębiorca, który zawiesza firmę jest zwolniony  z obowiązku opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach tej działalności (art. 44 ust. 10 ustawy o PIT). Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązani są dodatkowo, nie później niż przed upływem 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu), zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Zeznanie trzeba złożyć

Przepisy ustawy o PIT nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku złożenia zeznania rocznego. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiesił działalność, nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w ramach tej działalności. Podczas przerwy w prowadzeniu firmy podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej.  W okresie zawieszania działalności przedsiębiorca może podejmować czynności mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. W konsekwencji opłata za telefon, najem, w sytuacji, w której umowy zostały zawarte przed zawieszeniem działalności gospodarczej, poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT

Podatnicy, którzy na jakiś czas zaprzestali prowadzenia firmy, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).

Podatek od nieruchomości trzeba płacić

Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. A to oznacza, że mimo przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości według właściwych dla działalności gospodarczej stawek.

Nie trzeba odprowadzać składek ZUS

Czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności oznacza, że przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz składać dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień jej wznowienia.  W czasie przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca ma prawo przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ustaje również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jednak, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, podatnik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.