Osoba współpracująca w firmie

Kto jest osobą współpracującą w firmie

Interpretacja pojęcia osoby współpracującej nastręcza osobom prowadzącym działalność gospodarczą wiele trudności. Dlatego warto przeanalizować kogo można zakwalifikować do takiej kategorii.
Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Z orzecznictwa wynika, że oprócz rodzinnego pokrewieństwa czy powinowactwa, o współpracy jako tytule do ubezpieczeń, przesądza istnienie dwóch przesłanek, które muszą wystąpić łącznie:

  • działania współpracownika są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności np. małżonka, na tyle znaczące, że bez tej pomocy firma nie osiągałaby takich dochodów; współpraca powinna być stabilna, zorganizowana i systematyczna oraz zabierać znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. Współpracą nie jest więc jedynie okazjonalna, sporadyczna pomoc np. w razie choroby przedsiębiorcy;
  • prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego – wspólne pożycie, więź społeczno-gospodarcza charakteryzująca się współpokrywaniem wydatków mieszkaniowych, zaspakajaniem potrzeb rodziny, wychowywaniem dzieci. Rozdzielność majątkowa między małżonkami czy też oddzielne adresy zameldowania członków rodziny, nie dyskwalifikują prowadzenia wspólnie gospodarstwa domowego.