Biuro rachunkowe Progresja Sp. z o.o.

Księgi rachunkowe (handlowe)

Prowadzenie ewidencji księgowej

 • Plan kont

  Opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowej,

 • Dokumenty księgowe i księgowania

  Weryfikacja poprawności dokumentów księgowych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

 • Środki trwałe i wyposażenie

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • VAT

  Prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług,

 • CIT, PIT i inne podatki

  Prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych podatków i opłat,

 • Deklaracje ZUS

  Sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń społecznych

 • Rozrachunki

  Sporządzanie zestawień rozrachunków.

 • JPK - Jednolity Plik Kontrolny

  Wysyłanie do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie określonym przepisami.

Sprawozdawczość księgowa

 • Bilans i rachunek wyników

  Sporządzanie bilansów, rachunków wyników

 • Analiza wskaźnikowa

  Przygotowanie wskaźników określających sytuację finansową klienta

 • Sprawozdania i raporty

  Sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP oraz sporządzanie raportów w obszarze finansowo-księgowym wg potrzeb klienta

Ewa Plesińska

+48 501 241 218

Alicja Grzelec

+48 609 653 055

Zapytaj o ofertę dla Ciebie

Jesteś zainteresowany naszą ofertą prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (handlowych) – nie zwlekaj z decyzją i skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej obsługi ksiąg rachunkowych (handlowych)

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą oraz spółki osobowe zobligowane są do prowadzenia księgi handlowej jedynie wówczas, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 EURO w przeliczeniu na walutę polską. Jeśli kwota została przekroczona, to wtedy od następnego roku podmioty te – zgodnie z Ustawą o Rachunkowości – zobowiązane są prowadzić księgi handlowe. Obligatoryjnie księgi prowadzić muszą wszelkie spółki kapitałowe.