Księgi rachunkowe – prostsze rozwiązania

Prostsze sprawozdania  – zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone 05 września 2014 roku

Wprowadzone zmiany  umożliwią mikro jednostkom korzystanie z uproszczeń w sprawozdawczości – będę one mogły zamieszczać w sprawozdaniach jedynie podstawowe informacje./p>

Jednostek mikro, po podjęciu stosowanej decyzji przez organ zatwierdzający, mogą być zgodnie z art. 3 ust 1a pkt 1 uor :

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w  organizacji) oraz spółki cywilne wyjątkiem tych spółek osobowych i cywilnych gdzie wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne
  • inne osoby prawne
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

/p>

Jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

/p>

Nowelizacja umożliwia sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław