Kalendarz podatnika 08/2015

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na luty 2015

2.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2014 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2014 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2014 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: – spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2014 r.; – spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2014 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za 2014 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: – należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2014 r. (CIT-10Z); – dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2014 r. (CIT-6R)
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop

9.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.02.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2015 r.

16.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.02.2015 (piątek)

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2015 r.
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2015 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2015 r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników

25.02.2015 (środa)

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za styczeń 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego