Kalendarz podatnika 08/2015

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na grudzień 2015

7.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.12.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015 r.

15.12.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2015 r.
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2015 r.

28.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za listopad 2015 r. VAT-27

31.12.2015 (czwartek)

 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych