Kalendarz podatnika 08/2015

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na czerwiec 2015

8.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.06.2015 (środa)

 • wpłata składek ZUS za maj 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2015 r.

15.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za maj 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

22.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj 2015 r.
 • wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2015 r.
 • wpłata na PFRON za maj 2015 r.

25.06.2015 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

30.06.2015 (wtorek)

 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym
 • ostateczny termin na przekazanie do KRUS wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników przez rolników i domowników, którym przed dniem 1.01.2015 r. wydano decyzję o ustaniu rolniczego ubezpieczenia społecznego w związku z objęciem ich ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej