Kalendarz podatnika 08/2015

Kalendarz terminów na wrzesień 2015

7.09.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • w

 • płata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.09.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2015 r.

15.09.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.09.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r.
 • wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2015 r.

25.09.2015 (piątek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za sierpień 2015 r. VAT-27

30.09.2015 (środa)

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS