Rozliczanie służbowych aut używanych prywatnie w 2015 roku

Od przyszłego roku nowe zasady rozliczania służbowych aut używanych prywatnie

Od 1 stycznia 2015 roku, w ramach kolejnej transzy deregulacyjnej, wejdzie w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie zasad określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Niewątpliwą zaletą wprowadzanych zmian jest wyeliminowanie ryzyka, związanego z ustaleniem wartości pieniężnej tego rodzaju benefitu dla pracownika.

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują w tym przypadku stosować ceny rynkowe, ale trudno przyrównywać sytuację osoby korzystającej na co dzień po pracy z samochodu służbowego z krótkookresowym wynajmem auta w wypożyczalni. Z tego względu firmy były narażone na ryzyko podważenia przez urząd skarbowy przyjętej przez nich wyceny świadczeń na rzecz osób zatrudnionych.

W 2014 roku w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien takie świadczenie wycenić i opodatkować podatkiem dochodowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, np. gdy pracownik wyjeżdża służbowym autem na urlop lub jedzie nim po pracy na zakupy albo nawet dojeżdża z domu do pracy. Gdyby pracodawca nie wycenił i nie opodatkował takiego świadczenia, naraża się na ryzyko odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne w zaniżonej wysokości.

Nowe przepisy są bardziej korzystne, jeśli jako podstawę wyceny świadczenia na rzecz pracownika przyjmiemy cenę wynajęcia auta w wypożyczalni. Praktycznie niemożliwe jest porównanie sytuacji osoby korzystającej na co dzień po pracy z samochodu służbowego przez długi okres czasu z krótkookresowym wynajęciem auta w wypożyczalni. Nikt nie wynajmuje samochodu, żeby dojeżdżać nim do pracy, albo zawieźć dzieci przed pracą do szkoły. Tymczasem zgodnie z większością interpretacji Ministerstwa Finansów obecnie obowiązujące przepisy nakazują przyjęcie do wyceny świadczenia na rzecz pracownika właśnie rynkowych cen wynajęcia auta w wypożyczalni.

Dla większości pracowników korzystających z aut o pojemności silnika do 1,6 litra zmiany w przepisach będą raczej neutralne. W praktyce pracodawcy przyjmowali często ryczałtowo przychód w wysokości kilkuset złotych bez względu na pojemność silnika auta i od takiej kwoty był rozliczany podatek dochodowy pracownika. Większy podatek niż dotychczas zapłacą pracownicy korzystający z aut o większym silniku niż 1,6l, którym pracodawcy wyliczali wartość przychodu z tytułu korzystania z auta poniżej 400 zł miesięcznie.

Pracownik, któremu pracodawca przypisywał ryczałtowo przychód z tytułu korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych w wysokości 250 zł miesięcznie, płacił od tego podatek w wysokości 45 zł miesięcznie przy pierwszym progu podatkowym oraz 80 zł, jeśli wpadał w drugi próg podatkowy.

Po wejściu w życie nowych przepisów ten sam pracownik, jeśli jeździ autem z silnikiem o pojemności ponad 1,6 litra zapłaci już odpowiednio 72 zł lub 128 zł podatku miesięcznie.

Kwota ryczałtu jest uzależniona od pojemności silnika auta, nie zależy zaś zupełnie od wartości samochodu, jego stopnia zużycia czy wyposażenia. Pokrzywdzeni mogą poczuć się zatem pracownicy korzystający z aut starszych, gorzej wyposażonych, ale posiadających większy silnik.

VAT od prezentów świątecznych dla pracowników

Jeżeli zakup prezentów został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w związku z ich przekazaniem bez wątpienia spółka nie musi rozpoznawać podatku należnego. Zdaniem organów podatkowych podobnie należy oceniać sytuację, jeżeli chodzi o prezenty przekazywane pracownikom, których nabycie zostało sfinansowane ze środków obrotowych.

Opodatkowaniu VAT może podlegać nieodpłatne przekazywanie przez podatnika towarów, np. na cele osobiste jego pracowników (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Obowiązek opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów występuje jednak tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zdaniem organów podatkowych podobnie należy oceniać sytuację, gdy chodzi o prezenty przekazywane pracownikom, których nabycie zostało sfinansowane ze środków obrotowych. Organy podatkowe w najnowszych interpretacjach podatkowych uważają, że zakupy takich prezentów nie uprawniają do odliczania podatku naliczonego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 4 września 2014 r., sygn. IPPP1/443-761/14-2/IGo). Prowadzi to do wniosku, że nie podlega też opodatkowaniu VAT przekazywanie tych prezentów pracownikom.

Dla kogo zwolnienie z VAT na 2015 r.

Zasady zwolnień w VAT w 2015 roku

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT w zakresie całej swojej sprzedaży, o ile spełniają warunek związany z wysokością obrotu. Od 1 stycznia 2015 r. limit obrotu uprawniający do objęcia sprzedaży zwolnieniem z VAT nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie to kwota 150 000 zł (bez VAT). Podatnicy, którzy zastanawiają się, czy wybrać zwolnienie w 2015 r., mają niedużo czasu na podjęcie decyzji. Zdaniem organów podatkowych muszą wybrać zwolnienie od początku roku.

Sama chęć wyboru zwolnienia oczywiście nie wystarczy. Musimy sprawdzić, czy zwolnienie nam przysługuje. Limit obrotu jest podstawowym warunkiem, ale nie jedynym.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w 2015 r. przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 2014 roku podatkowym kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).
Ze zwolnienia w 2015 r. mogą korzystać nie tylko podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, ale również ci, którzy dopiero ją rozpoczynają w tym roku. U podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zwolnieniu podlega sprzedaż, której przewidywana wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Limit zwolnienia należy zatem ustalać z uwzględnieniem okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie np. okresu prowadzonej sprzedaży.

Wydatki na poczęstunek dla kontrahenta są kosztem podatkowym

Ocena, czy poniesiony przez firmę wydatek stanowi reprezentację, czy reklamę „od zawsze” sprawia podatnikom trudności. Niejednokrotnie dochodzi do sporów podatników z organami podatkowymi, co jest skutkiem odmiennych regulacji co do możliwości zaliczenia reprezentacji i reklamy do kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której odniósł się do wydatków na gastronomię i poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację. Formułując własne stanowisko w tej sprawie  Minister Finansów odwołał się w szczególności do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r.

Jeśli stworzenie dobrego wizerunku podatnika, jego firmy czy działalności nie jest wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych wydatków, to te nie mają charakteru reprezentacyjnego i mogą być wówczas uznane za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r.

Analiza tego wyroku prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updopi art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław

Księgi rachunkowe – prostsze rozwiązania

Prostsze sprawozdania  – zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone 05 września 2014 roku

Wprowadzone zmiany  umożliwią mikro jednostkom korzystanie z uproszczeń w sprawozdawczości – będę one mogły zamieszczać w sprawozdaniach jedynie podstawowe informacje./p>

Jednostek mikro, po podjęciu stosowanej decyzji przez organ zatwierdzający, mogą być zgodnie z art. 3 ust 1a pkt 1 uor :

  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w  organizacji) oraz spółki cywilne wyjątkiem tych spółek osobowych i cywilnych gdzie wyłącznymi udziałowcami są osoby fizyczne
  • inne osoby prawne
  • oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

/p>

Jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

/p>

Nowelizacja umożliwia sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje zawarte w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław