Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na czerwiec 2015

8.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.06.2015 (środa)

 • wpłata składek ZUS za maj 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2015 r.

15.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za maj 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

22.06.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za maj 2015 r.
 • wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w maju 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2015 r.
 • wpłata na PFRON za maj 2015 r.

25.06.2015 (czwartek)

 • wpłata podatku VAT za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za II kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za maj 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za maj 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za maj 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

30.06.2015 (wtorek)

 • ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym
 • ostateczny termin na przekazanie do KRUS wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników przez rolników i domowników, którym przed dniem 1.01.2015 r. wydano decyzję o ustaniu rolniczego ubezpieczenia społecznego w związku z objęciem ich ubezpieczeniami społecznymi w ZUS z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na luty 2015

2.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku od nieruchomości za styczeń 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2014 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
 • przekazanie przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2014 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2014 r.
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2014 r. (PIT-16A)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2014 r. (PIT-4R)
 • złożenie rocznej (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • złożenie deklaracji CIT-6AR przez: – spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop powstałego w 2014 r.; – spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2014 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop
 • złożenie deklaracji CIT-11R przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za 2014 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: – należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop za 2014 r. (CIT-10Z); – dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o pdop, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2014 r. (CIT-6R)
 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o pdop

9.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

10.02.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2015 r.

16.02.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za styczeń 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.02.2015 (piątek)

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2015 r.
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w styczniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2015 r.
 • wpłata na PFRON za styczeń 2015 r.
 • zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników

25.02.2015 (środa)

 • wpłata podatku VAT za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za I kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za styczeń 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za styczeń 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na styczeń 2015

7.01.2015 (środa)

 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7

9.01.2015 (piątek)

 • złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. (PIT-12)

12.01.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2014 r.

15.01.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za grudzień 2014 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku leśnego za styczeń 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie deklaracji na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.01.2015 (wtorek)

 • wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w grudniu 2014 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień 2014 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał 2014 r.
 • wpłata na PFRON za grudzień 2014 r.
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy
 • złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • złożenie zawiadomienia o wyborze ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty – w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

21.01.2015 (środa)

 • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2015 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2014 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

26.01.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za IV kwartał 2014 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2014 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za grudzień 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2014 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2014 r. przez przedstawiciela podatkowego

2015 (C) Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław

Przedsiębiorca szybciej założy firmę

Od 1 grudnia 2014 szybciej założysz firmę – nowe zasady.

Od 1-go grudnia zaczynają obowiązywać zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki nowym regulacjom przedsiębiorcy wpisywani do KRS będą mogli szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca założy firmę już w 7 dni. Pomoże w tym możliwość szybszego uzyskiwania numerów REGON i NIP.

<p?Niestety dla przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, ułatwienie w postaci określenia jednego miejsca składania dokumentacji nie skróciło procedury działalności gospodarczej. Konieczność składania wniosków do KRS i następnie dopiero rozsyłanie ich przez KRS doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na nadanie NIP i REGON.
Od 1 grudnia 2014 r. NIP i REGON będą nadawane automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (art. 20 ust. 1a ustawy o KRS). Tym samym moment wpisu do KRS stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą.

Osoby planujące rozpoczęcie działalności wpisanej do KRS mają obowiązek złożenia wniosku o wpis podmiotu do tego rejestru. Resztę mają załatwić między sobą odpowiednie rejestry (KRS, Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestr GUS).

Umowy zlecenia od 2016 roku

23 października 2014 r. Sejm uchwalił regulacje w sprawie ozusowania umów zleceń. Zgodnie z nimi o 1 stycznia 2015 r. ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych. Z kolei od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę…

 

Nowela przewiduje, że w przypadku umów zlecenia zasada kumulacji tytułów będzie miała miejsce w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.W takiej sytuacji oskładkowaniu będzie podlegał przychód z każdej umowy zawartej przez zleceniobiorcę, a nie tylko pierwszej z nich jak jest obecnie.

 

Obecnie w zasadzie każda praca, w szczególności zatrudnienie w ramach stosunku pracy, świadczenie usług w ramach umowy zlecenia czy działalność pozarolnicza rodzi obowiązek ubezpieczenia (stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych). Inaczej jest jednak w razie równoległego wykonywania więcej niż jednej aktywności zawodowej, tj. w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Aktualnie osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń podlegają ubezpieczeniom co do zasady z jednego tytułu – pierwszego lub wybranego przez siebie bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy.

 

Warto  przypomnieć, że w przypadku zbiegu ubezpieczeń społecznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej z umową zlecenia lub umową o pracę nakładczą, osoba, która łączy te aktywności, podlega ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z drugiego tytułu jest co najmniej równa podstawie wymiaru składek właściwej dla osoby prowadzącej działalność – wówczas ubezpieczony ma prawo wybrać, z którego tytułu podlega ubezpieczeniom.

Pracodawcy maja rok na wprowadzenie nowych przepisów w życie.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław

Nowe grupy podatników objętych rejestracją sprzedaży na kasie fiskalnej

Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył w nowym rozporządzeniu kategorie przedsiębiorców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować urządzenia fiskalne.
Obecnie konieczność instalacji kasy fiskalnej dotyka co do zasady podatników, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go jeszcze bardziej tworząc listę zawodów, których przedstawiciele kasę powinni zainstalować przed pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.
Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, tj. czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również
sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Wprowadzone zmiany mają uszczelnić system kontroli oraz pozwolić na większą efektywność działań organów sprawdzających. W konsekwencji spowodować ma to wzrost wpływów budżetowych.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław