Nowe deklaracje podatkowe w 2016 roku

Wraz z początkiem przyszłego roku zmienią się m.in.: PIT-11 czy PIT-8C. W nowych wzorach nie będzie informacji o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Rozporządzenie określać będzie wzory czterech oświadczeń:

 • pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),
 • dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A),
 • osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3),
 • dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-12).

Bez przypisów o korekcie

W odniesieniu do obecnie obowiązujących nie będą się jednak niczym różniły. Natomiast różnice wystąpią w nowych wzorach deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) oraz informacjach o:

 • wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),
 • dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R),
 • wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Zmieni się bowiem treść przypisów mówiących o możliwości korygowania deklaracji. Usunięta zostanie informacja o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

miana wynika bezpośrednio ze zmiany ustawy Ordynacja podatkowa, gdzie dla skorygowania deklaracji wystarczające będzie złożenie jedynie skorygowanej deklaracji bez konieczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Nowe wzory mają obowiązywać dla przychodów uzyskanych po 1 stycznia tego roku. Jeśli jednak do czasu wejście w życie rozporządzenia, czyli do 1 stycznia 2016 r. zostanie złożona deklaracja, informacja bądź oświadczenie dla przychodów uzyskanych od początku tego roku, to takie działanie będzie prawidłowe. Na przykład PIT-11 w obecnie obowiązującej wersji 21 wystawiony w tym roku dla pracownika będzie prawidłowym. Natomiast nie należy stosować już tej wersji od nowego roku.

PIT-6 nowy termin

Istotnej modyfikacji ulegnie deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Będą składali ją jedynie podatnicy, których dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, a nie jak do tej pory również podatnicy, którzy wysokość dochodu ustalają w oparciu o księgi. W związku z tym, iż nie będą składali jej podatnicy mający prawo do opodatkowania podatkiem liniowym, to zamiast oznaczenia PIT-6/PIT-6L będzie ona miała oznaczenie PIT-6.

Deklaracja będzie składana na dany rok w terminie do 20. stycznia roku podatkowego, a nie jak dotychczas do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Deklaracja składana na 2016 rok powinna zostać złożona w terminie do 20 stycznia 2016 r. na formularzu jeszcze w tej chwili obowiązującym, czyli PIT-6/PIT-6L.

Więcej deklaracji podatkowych można wysyłać bez e-podpisu

Dnia 6 października 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie przesyłania deklaracji w formie elektronicznej.

Nowe dokumenty z bez elektronicznego podpisu

Podpisem utworzonym z użyciem danych autoryzującym mogą być obecnie opatrzone:

 • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),
 • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),
 • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC).

Dane autoryzujące to NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu za poprzedni rok.

W odniesieniu do VAT-27 uproszczony podpis można będzie stosować za okresy rozpoczynające się po 30 czerwca 2015 r., VAT-UE i VAT-UEK – 30 czerwca 2013 r., PIT-16Z i PIT-CFC – po 1 stycznia 2015 r., a więc w uproszczeniu za bieżące okresy rozliczeniowe.

Podpis  przy użyciu danych autoryzujących mogą składać tylko osoby fizyczne.

Wykonywanie działalności gospodarczej w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim grozi utratą prawa do zasiłku.

Zgodnie z art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Organ ZUS ma  prawo skontrolować ubezpieczonego w miejscu jego zamieszkania, w siedzibie firmy i wszystkich miejscach prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli właściciel firmy chce mieć pewność, że ZUS nie zakwestionuje wystawionego mu zwolnienia lekarskiego, powinien swoją aktywność zawodową ograniczyć do podpisywania dokumentów.

Zawieszenie działalności a podatki

Firmę może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Trzeba złożyć wniosek

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej trzeba złożyć na formularzu CEIDG-1. W części 14 Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia, która nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. We wniosku można podać datę, do której będzie trwało zawieszenie, jednak nie jest to konieczne. Jeśli jednak przedsiębiorca to zrobi, to po tym dniu nastąpi automatycznie wznowienie działalności.

.

Bez zaliczek na PIT

Przesiębiorca, który zawiesza firmę jest zwolniony  z obowiązku opłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach tej działalności (art. 44 ust. 10 ustawy o PIT). Wspólnicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej zobowiązani są dodatkowo, nie później niż przed upływem 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu), zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Zeznanie trzeba złożyć

Przepisy ustawy o PIT nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku złożenia zeznania rocznego. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawiesił działalność, nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wykorzystywanych w ramach tej działalności. Podczas przerwy w prowadzeniu firmy podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej.  W okresie zawieszania działalności przedsiębiorca może podejmować czynności mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. W konsekwencji opłata za telefon, najem, w sytuacji, w której umowy zostały zawarte przed zawieszeniem działalności gospodarczej, poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT

Podatnicy, którzy na jakiś czas zaprzestali prowadzenia firmy, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (art. 99 ust. 7a ustawy o VAT).

Podatek od nieruchomości trzeba płacić

Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. A to oznacza, że mimo przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości według właściwych dla działalności gospodarczej stawek.

Nie trzeba odprowadzać składek ZUS

Czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności oznacza, że przedsiębiorca nie musi odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne oraz składać dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie. Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień jej wznowienia.  W czasie przerwy w prowadzeniu firmy przedsiębiorca ma prawo przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej ustaje również obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jednak, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, podatnik może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy zlecenia.

Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia składkowania umów zleceń

Zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku obejmą zleceniobiorców posiadających kilka tytułów do ubezpieczeń. W praktyce najczęściej będą to takie zbiegi:

 • kilka umów zleceń,
 • umowa zlecenia i praca nakładcza,
 • umowa zlecenia i działalność gospodarcza.

Do art. 9 doszedł bowiem ust. 2c na mocy którego, jeżeli z umowy zlecenia przychód osiągnięty w danym miesiącu okaże się niższy niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wykonawca miał jeszcze inne tytuły tj. wymienione w ust. 2 (np. inne umowy zlecenia czy działalność gospodarczą), to one też będą oskładkowane obowiązkowo, póki łączna podstawa wymiaru w danym miesiącu, z wszystkich lub określonych tytułów, osiągnie lub przewyższy pułap minimalnej stawki wynagrodzenia obowiązującej w 2016 r.

Kilka przykładów:

1. W styczniu 2016 r. osoba pracowała na podstawie dwóch umów zleceń. W tym miesiącu, z jednej otrzymała 1.000 zł, a z drugiej 500 zł. Obie umowy będą oskładkowane obowiązkowo, gdyż łącznie nie pozwoliły wykonawcy osiągnąć płacy minimalnej wynoszącej 1.850 zł.

2. W styczniu 2016 r. osoba pracowała na podstawie dwóch umów zleceń. W tym miesiącu, z jednej otrzymała 1.000 zł, a z drugiej 900 zł. Obie umowy będą oskładkowane obowiązkowo, gdyż ani jedna ani druga (pojedynczo) nie dorównały płacy minimalnej. Jedynie łącznie pozwoliły wykonawcy osiągnąć ten poziom, mimo iż suma przewyższa 1 850 zł.

3. W styczniu 2016 r. osoba pracowała na podstawie dwóch umów zleceń. W tym miesiącu, z jednej otrzymała 2.000 zł, a z drugiej 300 zł. W styczniu osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z jednej umowy tj. z tej wyżej płatnej.

4. W styczniu 2016 r. osoba pracowała na podstawie trzech umów zleceń. W tym miesiącu, z jednej otrzymała 500 zł, z drugiej 1.400 zł, a z trzeciej 2.000 zł. W styczniu osoba ma do wyboru dwie opcje:

 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z jednej umowy za 2.000 zł, z pozostałych dobrowolnie albo
 • podlega obowiązkowo z dwóch umów dających łącznie 1.900 zł (500 zł + 1.400 zł), czyli nieco więcej niż minimum, a z ostatniej – dobrowolnie.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie także w sytuacji, gdy osoba pracuje na umowę o pracę i w przeliczeniu na miesiąc nie osiąga wynagrodzenia minimalnego, ale oprócz etatu wykonuje jeszcze dwie lub więcej obcych umów zleceń. Wtedy obok stosunku pracy obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń będą także umowy cywilne, jeżeli łączna podstawa wymiaru osiągnięta z nich w danym miesiącu nie da kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Należy zaznaczyć, że dla rozstrzygnięcia czy i które umowy zlecenia bądź inne tytuły będą obowiązkowo oskładkowane istotny jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych uzyskany faktycznie w danym miesiącu.

Zdarza się bowiem, że wynagrodzenie ze zlecenia jest płatne dopiero po jego wykonaniu, a więc np. po kilku miesiącach po zawarciu umowy lub określono w umowie wynagrodzenie miesięczne, ale zostanie one wypłacone z opóźnieniem (w następnym miesiącu) albo w niższej wysokości ze względu np. na chorobę zleceniobiorcy.

Wówczas wysokość podstawy wymiaru w danym miesiącu ma wpływ na charakter ubezpieczeń w tym miesiącu.

Zleceniobiorcy będą musieli wszystkim swoim płatnikom dostarczać informacje miesięczne lub oświadczenia o uzyskanym przychodzie u każdego z nich. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

Jeśli dany zleceniodawca stwierdzi, że zgłosił wykonawcę do błędnych ubezpieczeń (np. tylko do obowiązkowego zdrowotnego, a powinien do obowiązkowych emerytalno-rentowych), będzie obowiązany do sporządzenia zmiany nie tylko w zgłoszeniu, ale również skorygowania raportów rozliczeniowych, jeśli takie zostały już przesłane do ZUS.

Od 1 stycznia 2016 r. płatnik będzie mógł wystąpić do ZUS o zweryfikowanie, czy prawidłowo rozliczył składki za zleceniobiorcę z kilkoma innymi tytułami lub zleceniami.

Tak wynika z nowego przepisu określonego w art. 34 ust. 4 ustawy o sus. ZUS, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych zleceniobiorców uzyskujących również przychody z innych tytułów lub zleceń.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek ZUS stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek.

Wnioski do ZUS o wydanie interpretacji

Przedsiębiorca czy też osoba fizyczna prowadząca własną firmę może zwrócić się do ZUS, jeżeli ma problemy z prawidłową interpretacją obowiązujących przepisów, a także z bieżącymi rozliczeniami. Wystarczy, że złoży wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie, a ZUS ma obowiązek ustosunkować się do niej.

Z wnioskiem o wydane pisemnej interpretacji ma prawo wystąpić:

 • osoba fizyczna prowadząca własny biznes samodzielnie,
 • wspólnik spółki cywilnej
 • spółka prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, komandytowa, jawna partnerska) oraz
 • inne podmioty zobligowane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne, posiadające status przedsiębiorcy (np. spółdzielnie czy fundacje, których poboczna działalność jest działalnością gospodarczą).

Obecnie adresatem wniosków o wydanie pisemnych interpretacji w zakresie ubezpieczeń są dwa oddziały ZUS:

 • Oddział w Gdańsku
 • Oddział w Lublinie

Od 2011 r. tylko one rozpatrują wnioski. Jeśli płatnik złoży pismo w tej sprawie w innym oddziale ZUS niż ten kompetentny, to zostanie ono przekazane do tego właściwego.Jakie dane powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy,
 • oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika – wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika.

.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Stąd, w treści wniosku przedsiębiorca powinien też przedstawić jak najdokładniej stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie, do którego ZUS się ustosunkuje, a więc uzna je za prawidłowe lub nie.

Nie ma urzędowego, jednolitego wzoru formularza wniosku do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji przepisów. Na stronie internetowej Zakładu jest co prawda wzór, ale przykładowy, a nie obowiązkowy.

Jednak należy pamiętać o zawarciu w nim wszystkich niezbędnych informacji, by wniosek nie został odrzucony.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, przy czym w przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata rośnie o kolejne 40 zł za każdy postawiony problem.

Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego ZUS. Na wpłacie, w polu tytułem należy dodatkowo podać:

 • NIP wnioskodawcy oraz
 • sformułowanie „opłata za wniosek o wydanie interpretacji”

Należy zaznaczyć, że ZUS nie wypowie się w każdej sprawie postawionej przez płatnika. Zakres tematyki podlegającej rozstrzyganiu określa art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm).

Zgodnie z nim, ZUS wydaje interpretacje indywidualne w zakresie:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • zasad obliczania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oznacza to, że można poprosić o odpowiedź np. na pytanie czy dane świadczenie dla pracownika/zleceniobiorcy podlega oskładkowaniu czy wyłączeniu z podstawy wymiaru składek społecznych. ZUS odpowie również czy nowy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek społecznych od ulgowej podstawy wymiaru, bądź też rozstrzygnie, który tytuł do ubezpieczeń jest obowiązkowy, jeżeli osoba ma ich więcej (tzw. zbieg).

Natomiast nie można się spodziewać wydania interpretacji m.in. w sprawach dotyczących:

 • objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • obowiązku opłacania przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • prawa do świadczeń (np. zasiłków), w tym ustalania zasad ich obliczania
 • zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • możliwości zwrotu nienależnie opłaconych składek przez płatnika
 • zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L166/1 z 30 kwietnia 2004 r. z późń. zm.).

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na grudzień 2015

7.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.12.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2015 r.

15.12.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za listopad 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2015 r.
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w listopadzie 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2015 r.
 • wpłata na PFRON za listopad 2015 r.

28.12.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za IV kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za listopad 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2015 r.
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za listopad 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za listopad 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za listopad 2015 r. VAT-27

31.12.2015 (czwartek)

 • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych

Anulowanie faktury VAT

Przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wygenerowanych faktur. Zwykle podatnicy stosują tzw. anulowanie faktury, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego. Jest to dopuszczalne, co potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach.

Kiedy można anulować fakturę?

Jednym z podstawowych warunków, który musi zaistnieć, aby było możliwe anulowanie faktury jest ustalenie, czy została wprowadzona do obiegu prawnego. Anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność niedokonaną. Taka faktura nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w VAT.
Korekta faktury do zera: Nie należy mylić anulowania faktury z jej korektą do zera. Anulowanie faktury jest możliwe, gdy nie dokumentuje ona czynności opodatkowanej, która została ujawniona w jej treści i nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Korekta do zera występuje, gdy dokonano np. zwrotu towaru, a więc powstał wcześniej obowiązek w VAT.

Zwrot wystawionej faktury

Anulować można faktury w przypadku, gdy zostały wystawione i wysłane do miejsca wskazanego przez klienta wraz z zamówionymi towarami, a klient odmawia ich przyjęcia i nie dokonuje za nie zapłaty. W takiej sytuacji nie dojdzie do faktycznej sprzedaży towarów. Nie zostaną one wprowadzone do obrotu prawnego – klient nie odbierze faktury i nie wprowadzi jej do swoich ksiąg podatkowych.
Szczególnie można anulować fakturę, która została wygenerowana przez sprzedawcę, ale nie została odebrana przez nabywcę.

Faktyczna sprzedaż

W przypadku anulowania faktury sprzedawca (wystawca faktury) powinien posiadać w swojej dokumentacji zarówno kopię, jak i oryginał dokumentu sprzedaży z dokonaną na nich adnotacją unieważniającą fakturę, która uniemożliwi ich powtórne wydanie i wykorzystanie. Zatem, anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną.
W konsekwencji, w przypadku sporządzenia faktur na okoliczność transakcji, która nie doszła do skutku istnieje prawo anulowania faktury (oryginału i kopii), pod warunkiem że faktura ta nie została wprowadzona do obiegu prawnego. Anulowanie faktur dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktury dokumentują czynności rzeczywiście niedokonane.

Wystawianie faktury: Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura VAT sporządzona, a nie wprowadzona do obrotu prawnego (nie została doręczona adresatowi), nie jest zatem fakturą wystawioną.

W odniesieniu do dokonania czynności należy powołać art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jest to czynność, która daje otrzymującemu prawo do dysponowania rzeczą oraz do sprawowania faktycznego władztwa nad rzeczą. Nie oznacza to tylko przeniesienia prawa własności do rzeczy. Musi zaistnieć faktyczna możliwość dysponowania towarem, a nie rozporządzania nim w sensie prawnym. Sformułowanie „jak właściciel”, wiąże moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z chwilą uzyskania możliwości ekonomicznego dysponowania towarem przez nabywcę.

Nie dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdy wystawca sprzedawca nie dostarczy klientowi faktury sprzedaży (pozostanie w posiadaniu kompletu dokumentów sprzedaży), a klient nie odbierze zamówionych przez siebie towarów.

Unieważnienie umowy sprzedaży

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Trzeba pamiętać jednak, że podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W sytuacji, gdy usługa nie została w pełni wykonana, ponieważ nie przekazano klientowi jakiejś części usługi częściowej np. kodu źródłowego do wykonanej aplikacji internetowej, istnieje obowiązek fakturowania zaliczek i częściowych czynności.

Jak anulować fakturę?

Sposób anulowania faktury: Jeżeli podatnik zauważy, że źle wystawił fakturę zaraz po jej wydrukowaniu może zniszczyć dokument, a kolejna wystawiona faktura otrzyma ten sam numer. Inaczej musi się zachować, gdy po wystawieniu wadliwej faktury sporządzone zostały następne dokumenty księgowe z kolejnymi numerami. Anulowanie faktury powinno odbyć się wtedy przez przekreślenie oryginału i kopii stosownej faktury, z odpowiednią adnotacją, która ma uniemożliwić ich powtórne wydanie i wykorzystanie.
Należy też zawrzeć informację o przyczynie oraz okolicznościach anulowania. Oba przekreślone i opisane egzemplarze faktury powinny pozostać w dokumentacji podatkowej wystawcy.

Nie ma konieczności wprowadzania jej do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT. Trzeba natomiast (tj. zarówno jej oryginał, jak i kopię) przechowywać w dokumentacji podatkowej firmy wraz z dokonaną adnotacją unieważniającą fakturę (można także podać przyczynę anulowania), która uniemożliwi chociażby pomyłkowe powtórne wydanie i wykorzystanie faktury.

Jeżeli anulowana faktura została już ujęta w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, konieczne jest sporządzenie korekty deklaracji i obniżenie wyliczonego w niej VAT. Korekta taka dokonywana jest inaczej, niż w przypadku wystawienia faktur korygujących, kiedy to podatnik jest uprawniony do obniżenia VAT dopiero w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru przez kontrahenta faktury korygującej.

W przypadku zaewidencjonowania faktury w księgach i w rejestrze VAT, podatnik ma prawo do obniżenia obrotu o wartość transakcji z anulowanej faktury poprzez wystornowanie faktury w księgach i w rejestrze VAT (tj. w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym została pierwotnie ujęta).
W razie uwzględnienia przy sporządzaniu deklaracji VAT, kwot wykazanych na fakturach, które powinny być anulowane, należy dokonać korekty deklaracji w zakresie obniżenia podatku należnego, za okres, w którym rozliczono „pomyłkowo” faktury, i wraz z korektą deklaracji złożyć na piśmie organowi podatkowemu stosowane wyjaśnienia.

W celu usunięcia błędu należy skorygować deklaracje VAT za miesiąc (kwartał), w którym te faktury zostały rozliczone, poprzez obniżenie odpowiednio kwoty zadeklarowanej podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, a także skorygowania rejestru sprzedaży (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r., nr IPPP1/443-432/14-2/AS).

Kiedy konieczna jest korekta?

W przypadku gdy faktura została już wprowadzona do obiegu, zmiany zawartych w niej danych przedsiębiorcę dokonuje przez korektę. Tym sposobem można zmienić widniejące na fakturze pierwotnej dane dotyczące stron transakcji, stawkę i kwotę VAT, cenę, nazwę towaru.

O tym warto pamiętać

Fakturę można anulować tylko wtedy, gdy nie trafiła do obrotu. Natomiast, gdy dokument sprzedaży trafił już do obiegu, zmiany zawartych w niej danych trzeba skorygować.
Jeżeli po wystawieniu wadliwej faktury sporządzone zostały następne dokumenty księgowe z kolejnymi numerami, fakturę anulujemy przez przekreślenie oryginału i kopii stosownej faktury. Konieczna też jest adnotacja, która uniemożliwić ich powtórne wydanie i wykorzystanie.

Kalendarz terminów na wrzesień 2015

7.09.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • w

 • płata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.09.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2015 r.

15.09.2015 (wtorek)

 • wpłata składek ZUS za sierpień 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2015 r. oraz III raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne
 • wpłata II raty podatku od środków transportowych
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

21.09.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za sierpień 2015 r.
 • wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w sierpniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień 2015 r.
 • wpłata na PFRON za sierpień 2015 r.

25.09.2015 (piątek)

 • wpłata podatku VAT za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata drugiej zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za sierpień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za sierpień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za sierpień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za sierpień 2015 r. VAT-27

30.09.2015 (środa)

 • przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na sierpień 2015

7.08.2015 (piątek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.08.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2015 r.

17.08.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za lipiec 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu
 • usług

20.08.2015 (czwartek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za lipiec 2015 r.
 • wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w lipcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2015 r.
 • wpłata na PFRON za lipiec 2015 r.

25.08.2015 (wtorek)

 • wpłata podatku VAT za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata zaliczki w podatku VAT za III kwartał 2015 r. przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za lipiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za lipiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za lipiec 2015 r. VAT-27

Udzielanie urlopów wypoczynkowych w 2015 roku

Sezon urlopowy przed nami a w związku z tym pracownicy intensywniej wykorzystują urlopy wypoczynkowe. Jak je prawidłowo naliczyć?

Wymiar urlopu a staż pracy

Wymiar urlopu wynosi:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy między poszczególnymi umowami oraz sposób ustania stosunku pracy.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Oznacza to, że jeżeli pracownik ukończył szkołę średnią i studia wyższe, to zaliczalny jest jeden okres tj. 8 lat, a nie 12. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, albo okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Pierwszy urlop

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Ważne! Jest to więc urlop nabywany z dołu.

Zazwyczaj na początku pracy zawodowej bazowy wymiar urlopu wynosi 20 dni. Za jeden miesiąc pracy przysługuje więc 1,66 dnia urlopu, bez zaokrąglania do pełnego dnia w górę: 1/12 x 20 dni, co w przeliczeniu daje 13 godzin i 17 minut. Pracownikiem podejmującym pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym jest osoba, która nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w poprzednim roku kalendarzowym ani wcześniej. Liczy się jedynie zatrudnienie pracownicze, a nie stosunki cywilnoprawne.

Nie ma natomiast znaczenia ani rodzaj umowy (na okres próbny, czas określony, czas nieokreślony, na zastępstwo itp.), ani wymiar etatu, czy długość trwania zatrudnienia.

Za pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy uważa się także tych, którzy w poprzednich latach nie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale w roku bieżącym pracowali już u innego pracodawcy.

Oznacza to, że na zasadę nabywania prawa do pierwszego urlopu nie ma wpływu zmiana pracodawcy w trakcie tego okresu.

Urlop dla niepełnoetatowca

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 2-stopniowy wymiar urlopu tj. 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

W przypadku ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego i podjęcia nowej pracy w tym samym roku, a także w razie nawiązania stosunku pracy z kolejnym pracodawcą w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustało zatrudnienie z poprzednim pracodawcą – urlop przysługuje w wymiarze proporcjonalnym. Kodeks pracy stanowi w tym zakresie, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

 • u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • 
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego obowiązuje kilka zasad:

 1. kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi według stażu pracy i wielkości etatu
 2. niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca
 3. jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.
 4. niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Urlop w wymiarze proporcjonalnym stosuje się odpowiednio do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

 1. urlopu bezpłatnego;
 2. urlopu wychowawczego;
 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;
 4. tymczasowego aresztowania;
 5. odbywania kary pozbawienia wolności;
 6. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli powyższe okresy – oprócz urlopu wychowawczego – przypadają po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Oznacza to, że jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego, a następnie udał się na urlop wychowawczy i jeszcze w tym samym roku ten urlop zakończył, to urlop wypoczynkowy nie ulega obniżeniu. Przysługuje on w pełnym wymiarze.

Zmiana normy dobowej pracownika a wymiar urlopu

W praktyce zdarza się, że w trakcie roku kalendarzowego pracownik przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w wyniku czego jego norma dobowa spada z 8 do 7 godzin.

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może bowiem przekraczać 7 godzin na dobę.

Zmiana normy dobowej pracownika nie ma jednak wpływu na sam wymiar urlopu. Przepisy Kodeksu pracy wprost nie regulują kwestii ustalania liczby godzin urlopu w razie zmiany normy dobowej czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego, przy jednoczesnym pozostawaniu w tym samym wymiarze czasu pracy.

Jednak, aby pracownik nie stracił na skróceniu normy, urlop przeliczamy na godziny, stosując zarówno normę 8-godzinną jak i 7-godzinną.

Zmiana etatu w trakcie miesiąca a wymiar urlopu

Długość urlopu wypoczynkowego to 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy, przy czym dla pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do części etatu, biorąc za podstawę te dwa wskazane wymiary (art. 154 § 2 Kodeksu pracy). Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, a niepełny kalendarzowy miesiąc w górę do pełnego miesiąca.

W Kodeksie pracy brakuje uregulowania, jak ustalić wymiar urlopu dla pracownika zmieniającego w ciągu roku czy wręcz w trakcie miesiąca, wymiar etatu.

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP, wymiar urlopu ustala się osobno dla okresu sprzed zmiany etatu i po tej zmianie, a potem oba wyniki dodaje. W każdym z okresów obliczamy urlop proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeśli do zmiany wielkości etatu dochodzi w trakcie miesiąca, najczęściej stosuje się zaokrąglenie do tego miesiąca, w którym przez większą jego część pracownik już pracował w nowym wymiarze lub wziąć pod uwagę, jaki jest wymiar etatu pracownika na pierwszy dzień miesiąca i do tego wymiaru sprowadzić cały miesiąc.

Nabycie prawa do wyższego wymiaru urlopu w trakcie roku

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Tak sformułowany przepis wskazuje, że jeżeli do czasu osiągnięcia 10-letniego stażu pracownik zdążył już wykorzystać cały urlop, to przysługuje mu urlop w wymiarze 6 dni jako uzupełniający. A jeśli nie wykorzystał urlopu (w ogóle lub w części), to jego wymiar ulega skorygowaniu do 26 dni.

Zazwyczaj pracownik osiąga 10-letni staż pracy w trakcie roku kalendarzowego. Nie ma znaczenia, kiedy dokładnie pracownik osiągnie wymagany staż pracy. Gdyby przykładowo pracownik – przed osiągnięciem 10-letniego stażu w danym roku – wybrał już urlop w jakiejś części za ten rok, to wraz z upływem okresu stażu przysługuje mu za ten rok jeden urlop w podwyższonym wymiarze.

Urlop w częściach

Termin i wymiar urlopu powinny być zaplanowane odpowiednio wcześnie, aby obie strony – pracodawca i podwładny mogły przygotować i zorganizować nieobecność. Z tych powodów, urlopów powinno się udzielać zgodnie z planem urlopów lub – jeśli pracodawca go nie tworzy – w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nie zawsze możliwe jest faktyczne zrealizowanie urlopu w umówionym wcześniej czasie. Z powodu nieprzewidzianych okoliczności czasami urlop trzeba przesunąć albo go przerwać w trakcie trwania.
Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami (art. 164 § 1 Kodeksu pracy).

Kodeks pracy nie precyzuje co znaczą „ważne przyczyny”. Zatem, „ciężar” powodów ocenia tak naprawdę pracodawca, bo od niego zależy czy je uwzględni i przyjmie wniosek pracownika o przełożenie urlopu na inny termin. Jako ważną przyczynę można wyróżnić śmierć członka rodziny, czy odwołanie zabukowanej imprezy przez organizatora.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić także z inicjatywy pracodawcy, z powodu szczególnych jego potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy (np. awarie maszyn, kontrola organu podatkowego). Kodeks pracy wymienia natomiast zdarzenia, które skutkują przesunięciem terminu rozpoczęcia wakacji, a jeżeli wystąpią w trakcie jego trwania – przerwanie. I tak, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego

– pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Część urlopu nie wykorzystaną z tych wyżej wymienionych powodów, pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. Jeśli np. urlop zostanie wstrzymany z powodu choroby pracownika, to po jej ustaniu pracownik nie może samowolnie kontynuować urlopu, bez uzgodnienia terminu dalszej jego części z pracodawcą.

Odwołanie z urlopu

Może się również zdarzyć, że pracownik udał się już na urlop, ale zostaje wezwany przez pracodawcę do stawienia się w pracy. Wówczas mamy do czynienia z odwołaniem pracownika z urlopu, do którego może dojść tylko pod określonymi rygorami.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Z tego wynika, że pracodawca decyduje o odwołaniu pracownika z urlopu jeżeli powstały okoliczności nieprzewidziane w chwili jego rozpoczynania, a obecność pracownika w firmie jest konieczna. Przepisy również i tu nie precyzują o jakie okoliczności chodzi. Zatem, ich ocena i decyzja o stawiennictwie w pracy, należy do pracodawcy. Wydaje się, że przyczyny uzasadniające przerwanie urlopu muszą być ważne (np. nagła choroba innego pracownika, kontrola ZUS).

Decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu powinna być potwierdzona na piśmie i chociaż Kodeks pracy nie wymaga takiej formy, to lepiej dla celów dowodowych ją zachować.

Jeżeli pracownik odmówi powrotu do pracy może liczyć się z postawieniem wobec niego zarzutu niezastosowania się do polecenia przełożonego i naruszenia tym samym podstawowych obowiązków pracowniczych.

Nieposłuszeństwo wobec pracodawcy może skończyć się nałożeniem kary porządkowej, udzieleniem nagany, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Może to być przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy.

Z kolei gdy pracownik uzna wezwanie do pracy jako nieuzasadnione może dochodzić od pracodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego czyli w granicach poniesionej szkody. Kodeks pracy przewiduje, że pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 2 Kodeksu pracy). Zwykle, ze względu na wezwanie pracodawcy, pracownik jest zmuszony zrezygnować z części urlopu, tracąc zainwestowane pieniądze np. na wczasy czy wycieczkę.

Do zwrotu kwalifikują się więc np.:

 • opłaty za niedokończony pobyt w ośrodku wczasowym, hotelu, na kwaterze prywatnej, jeśli organizator wypoczynku lub właściciel kwatery ich nie zwraca,
 • wykupione wycieczki, z których pracownik nie skorzystał,
 • koszty podróży powrotnej z miejsca pobytu w czasie urlopu do firmy, jeżeli stanowią one dla pracownika dodatkowy wydatek – np. koszty podróży były w cenie imprezy, a pracownik skracając wyjazd musi sam zapłacić za bilet powrotny.

Jeśli okaże się, że pracownik musi wrócić z całą rodziną (pracownik nie może zostawić ich na miejscu), to pracodawca ma obowiązek zapłacić również za nich.
Zatem, nie wszystkie wydatki poczynione w związku z urlopem, pracodawca musi zwrócić. Zwrotowi nie podlegają zakupy np. elementów wyposażenia biwaku, sprzętu sportowego, kamery czy walizek.

Zmiany w odliczaniu VAT od paliwa od samochodów po 30 czerwca 2015 r.

Do końca czerwca 2015 roku obowiązuje tymczasowy przepis wyłączający, co do zasady, możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych oraz
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  • 
1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  • 2 – gdy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  • 3 lub więcej – jeśli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Możliwe odliczenie 50% podatku VAT od paliwa

W konsekwencji od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy uzyskają możliwość odliczania 50% podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu do takich pojazdów.

Tabela 1
Pojazdy samochodowe, których dotyczy zmiana
1) samochody osobowe; pamiętajmy, że za samochody osobowe uznaje się również pojazdy samochodowe, które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, np. motocykle czy większość czterokołowców (quadów),
2) inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypadku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierowcy), 493 kg (w odniesieniu do pojazdów dwumiejscowych) albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch miejscach).

 

Podział samochodów w świetle przepisów o odliczaniu VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
Stan prawny obowiązujący do końca czerwca 2015 roku Stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r.
1) samochody uprawniające do pełnych odliczeń,

2) samochody nieuprawniające do odliczania VAT przy nabywaniu paliwa, w pozostałym zakresie uprawniające zaś do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków,

3) samochody uprawniające do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków w całym zakresie, w tym od wydatków na paliwo.

1) samochody uprawniające do pełnych odliczeń,

2) samochody uprawniające do odliczania połowy kwot podatku od związanych z nimi wydatków w całym zakresie, w tym od wydatków na paliwo.

Omawiana zmiana dotyczy nie tylko samochodów, ale również motocykli i większości quadów. Stanowią bowiem pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ruchu drogowym. Z uwagi na to, że nie są to pojazdy samochodowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony – stanowią pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy o VAT (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

Jednocześnie pojazdy te w dokumentach wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie mają określonej dopuszczalnej ładowności, a w konsekwencji na użytek stosowanych do końca czerwca 2015 roku przepisów motocykle oraz większość quadów traktowana była jak samochody osobowe. Najczęściej zatem przed 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcy nie mogli odliczać podatku z faktur za paliwo do motocyklów i quadów.

Po 30 czerwca sytuacja się zmieniła. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych także w przypadku motocykli i quadów podatnicy mogą odliczać połowę VAT z faktur za paliwo.

Odliczanie VAT z faktury zbiorczej

Podatnik wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz częściowo do celów prywatnych samochód osobowy. Przedsiębiorca ten 2 lipca 2015 r. otrzymał fakturę zbiorczą dokumentującą zakupy paliwa do tego pojazdu dokonane w czerwcu 2015 roku. Z faktury podatnik nie może odliczyć VAT naliczonego. Dopiero z faktury zbiorczej dokumentującej zakupy paliwa do samochodu dokonywane w lipcu 2015 roku podatnik będzie mógł odliczyć połowę podatku od towarów i usług.

W niektórych przypadkach pełne odliczenie

Pamiętajmy, że od 1 lipca 2015 r. limit 50% dotyczy większości, lecz nie wszystkich pojazdów. Podatnicy wykorzystujący takie samochody i inne pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej nadal mogą – tak jak rzecz się miała do końca czerwca 2015 roku – odliczać podatek z faktur za paliwo (oraz z faktur dokumentujących inne wydatki związane z pojazdami samochodowymi) w całości. Pamiętać jednak należy, że organy podatkowe często w wydawanych interpretacjach podatkowych podkreślają, iż wystarczy, że przedsiębiorca użyje tylko raz samochodu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Od 1 lipca zmiany w interpretacjach indywidualnych

Od 1 lipca 2015 roku zmiany w interpretacjach indywidualnych dla podatników. Zmienia się właściwość urzędów skarbowych wydających interpretacje

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2015 r. ukazały się rozporządzenia ministra finansów zmieniające zasady wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Organy wydające w imieniu ministra będą się specjalizować w konkretnych podatkach. Ma to zapewnić nie tylko większą prawidłowość, ale przede wszystkim jednolitości interpretacji.

Właściwość będzie miała charakter mieszany, rzeczowo i miejscowy:

Właściwość urzędów skarbowych do interpretacji podatkowych
WojewództwoPodatek dochodowy od osób prawnychPodatek dochodowy od osób fizycznychPodatek od towarów i usługInne podatki
dolnośląskieDIS Katowice DIS PoznańDIS PoznańDIS Katowice
kujawsko-pomorskie DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Katowice
lubelskieDIS Katowice DIS Łódź DIS Łódź DIS Katowice
lubuskieDIS PoznańDIS PoznańDIS PoznańDIS Katowice
łódzkieDIS Katowice DIS Łódź DIS Łódź DIS Katowice
małopolskieDIS Katowice DIS Katowice DIS Katowice DIS Katowice
mazowieckieDIS WarszawaDIS WarszawaDIS WarszawaDIS Warszawa
opolskieDIS Katowice DIS Łódź DIS PoznańDIS Katowice
podkarpackieDIS Katowice DIS Bydgoszcz DIS Katowice DIS Katowice
podlaskieDIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Katowice
pomorskieDIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Katowice
śląskieDIS Katowice DIS Łódź DIS Katowice DIS Katowice
świętokrzyskieDIS Katowice DIS Łódź DIS Łódź DIS Katowice
warmińsko-mazurskie DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Katowice
wielkopolskieDIS PoznańDIS PoznańDIS PoznańDIS Katowice
zachodniopomorskieDIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Bydgoszcz DIS Katowice
poza terytorium Rzeczypospolitej PolskiejDIS WarszawaDIS WarszawaDIS WarszawaDIS Warszawa

Właściwość będzie ustalana na podstawie miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, w przypadku niemożności zastosowania tej reguły właściwi będą dyrektorzy izb skarbowych w Warszawie i Katowicach.

Należy również zauważyć, że nie będzie możliwe wnoszenie opłat za wydanie interpretacji w gotówce – pozostanie jedynie możliwość wpłat na rachunki odpowiednich izb skarbowych. Szkoda jednak, że Minister Finansów nie wprowadził jednego rachunku bankowego przewidzianego dla opłat za wydanie interpretacji indywidualnej.
Do zmian dostosowane będą również formularze Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN oraz załącznika ORD-IN/A.

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na lipiec 2015

7.07.2015 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10.07.2015 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  złożenie zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec 2015 r.

15.07.2015 (środa)

 • wpłata składek ZUS za czerwiec 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za czerwiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za II kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu
 • usług

20.07.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za
  czerwiec 2015 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2015 r.
 • wpłata pobranych w czerwcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w czerwcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2015 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2015 r.
 • wpłata na PFRON za czerwiec 2015 r.

27.07.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za czerwiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za II kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za czerwiec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za II kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za czerwiec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego